Het wordt voor burgerwetenschappers mogelijk om naast luchtkwaliteit ook geluidsniveaus te meten. Voor een pilotproject in Schiedam bouwt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) eenvoudige sensorapparatuur op basis van bestaande technologie om zowel hoog- als laagfrequent geluid te registreren. In de toekomst wil het RIVM burgers en gemeenten ondersteunen bij dit soort metingen. In Schiedam werken burgers, gemeente, DCMR, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en RIVM samen.

Op dit moment meten 4 Schiedammers het geluid in hun omgeving met geluidssensoren. Binnenkort worden er nog 9 sensorsystemen bij bewoners geplaatst. Voor het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is dit een goede gelegenheid de geluidssensoren te testen. De meetresultaten zijn voor iedereen beschikbaar via het RIVM dataportaal Samen Meten

Haven en snelwegen

Schiedam is een bedrijvige stad. Zeeschepen liggen vaak voor langere tijd in de haven en krijgen stroom van grote generatoren. Deze generatoren veroorzaken een continue bromtoon, waardoor omwonenden overlast ondervinden van laagfrequent geluid. Ook de nabije snelwegen A4 en A20 en de gemeentelijke hoofdwegen zorgen voor een grote geluidsbelasting. 

In dit burgermeetproject wordt de data samen met de burgers geanalyseerd.  De gemeente gaat de data vervolgens gebruiken in haar afweging van maatregelen. De betrokkenheid van burgers biedt kansen voor een breed gedragen aanpak. Doordat sensoren hoog- en laagfrequent geluid van elkaar onderscheiden, kan de gemeente gerichte maatregelen nemen. 

Meetnet van de toekomst

Door nieuwe technieken wordt het goedkoper en eenvoudiger om milieukwaliteit te meten. Tegelijkertijd zijn steeds meer mensen zich bewust van de relatie tussen onze gezondheid en het milieu. Daarom bouwt het RIVM met burgers, bedrijven en overheden aan het milieumeetnet van de toekomst.