Haven en stad Schiedam

Burgers in Schiedam vormen een netwerk om geluid te meten. Doordat sensoren hoog en laagfrequent geluid van elkaar onderscheiden, kan de gemeente gerichte maatregelen tegen geluidsoverlast nemen. Binnen het project werken de Programmamanager Slimme en Gezonde Stad, de heer Bert Vos, van de gemeente Schiedam samen met de DCMR, het Ministerie van I&M Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), Slimme en Gezonde Stad (SGS) en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

B. Vos

Schiedam is een bedrijvige stad: “Van oudsher neemt de zeehaven een belangrijke plaats in de stad in. De ontwikkelingen in de havenindustrie hebben niet stilgestaan, de zeeschepen zijn o.a. in formaat toegenomen. Ook zijn de afgelopen 30 jaar wonen en werken ruimtelijk minder met elkaar verbonden geraakt. Hierdoor werkt iemand die bij de haven woont, niet automatisch in de haven” 

Zeeschepen liggen vaak voor langere tijd in de haven voor het opbouwen van installaties. Gedurende die tijd worden de schepen door grote generatoren van stroom voorzien voor de zogenaamde hotelfunctie. Deze generatoren veroorzaken een continue broemtoon, dit noemen we laagfrequent geluid. 
Omwonenden ondervinden veel overlast van dit laagfrequente geluid. Maar ook de nabije snelwegen A4 en A20 en de gemeentelijke hoofdwegen naar de snelwegen zorgen voor een grote geluidsbelasting. Met de metingen wil de gemeente meer inzicht krijgen in de totale geluidsbelasting, de relatie tussen geluid en ervaren overlast en de bronnen van het geluid dat de overlast veroorzaakt. Een snelweg, produceert niet zo laag frequent geluid. Hierdoor is met sensoren de herkomst van het geluid te achterhalen.

Eerst de metingen aan de luchtkwaliteit

Paddenstoelmeters op rij

Het burgermeetnet maakt gebruik van paddestoelsensoren, die ook de luchtkwaliteit in kaart brengen. De metingen aan luchtkwaliteit starten als eerst.

De eerste sensoren staan nu op het DCMR station in Schiedam om de prestaties met elkaar te vergelijken. Deze sensoren meten fijnstof en stikstofdioxide. Daarna gaan ze het 'veld' ofwel de stad in. De gemeente zoekt voor deze vijf locaties en geïnteresseerde bewoners om de sensoren een plek te geven in de stad. Als die bekend zijn, volgt plaatsing in de tweede helft van juni. De overige sensoren volgen na de zomervakantie. De geluidssensoren volgen daarna (voor het eind van het jaar).

Resultaten van de metingen

Met de resultaten kunnen gerichte maatregelen tegen geluidsoverlast genomen worden. Bert Vos is hierover al met de bedrijven in de haven in gesprek.