Het nieuwe project WaterSNIP onderzoekt hoe automatische sensoren kunnen bijdragen bij de monitoring van de waterkwaliteit in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid. Deze dragen bij aan de ontwikkeling van een methode om met sensoren de waterkwaliteit automatisch te meten. Hiermee wordt de monitoring van waterkwaliteit veel makkelijker en goedkoper

WaterSNIP staat voor Water Sensoren Nutriënten Innovatie Programma. Het is het innovatieprogramma binnen het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Op dit moment verricht het LMM jaarlijks duizenden chemische analyses in het laboratorium. De watermonsters worden door onze monsternemers een aantal keer per jaar genomen. Tegelijkertijd nemen de mogelijkheden om de milieukwaliteit automatisch te meten met sensoren toe. 

In de eerste fase richt WaterSNIP zich op het continu monitoren van slootwater. We gaan met sensoren relatief makkelijke parameters meten, zoals temperatuur, elektrische geleidbaarheid en pH (zuurgraad). 

De bedoeling is dat we zo een generiek meetnet inrichten. Wanneer er sensoren beschikbaar komen die bijvoorbeeld stikstof en fosfor kunnen meten, krijgen deze een plaats in het meetnet. De eerste testen met elektrische geleidbaarheid, pH en temperatuur komen binnenkort online.
Lees meer over de samenwerkingspartners en de ontwikkelingen op de WaterSNIP pagina