Vliegtuig boven rij huizen

Rond Schiphol heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) samen met 28 omwonenden een nieuwe manier ontwikkeld om de hinder van vliegtuiggeluid in kaart te brengen. De deelnemers deden metingen van geluidniveaus met geluidmeters en vulden in een belevings-app gegevens in over de acute hinder die ze ondervonden. De metingen van de geluidmeters en de informatie over de beleving werden gekoppeld aan overkomende vliegtuigen. Op die manier konden we onderzoeken wat de hinder veroorzaakt. Het is de bedoeling om de ontwikkelde methode hierna met een grotere groep mensen te gebruiken, zodat de uitkomsten representatiever zijn en statistisch significanter worden. Wellicht zijn de uitkomsten in de toekomst bruikbaar voor het maken van nieuw beleid.

Uitkomsten, conclusies en aanbevelingen

Over de uitkomsten van dit onderzoek gaat het team van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een rapport schrijven. Maar de eerste resultaten zijn al te vinden op Project Samen Meten van vliegtuiggeluid | vliegtuiggeluid.nl of kijk op de Samen Meten pagina hierover.

In het kort komt het erop neer dat het goed is gelukt om een nieuwe methode te ontwikkelen om geluidhinder door vliegtuigen te onderzoeken, die duidelijk iets toevoegt aan de al bestaande methodes. Het pilot onderzoek levert een beter begrip op van hoe mensen vliegtuighinder ervaren en welke factoren daarbij een rol spelen. We kunnen bijvoorbeeld nu al zien, dat niet alleen hoe hard het geluid is (het geluidniveau) een rol speelt, ook het aantal vliegtuigpassages (vooral boven de 75 dB(A)), opeenvolgende vliegtuigpassages (aantal en duur) en rusttijden zijn relevant. Ook zien we dat voor geluidsgevoelige inwoners van de Schiphol Regio de grenzen van hinder veel eerder worden bereikt.