Life-logo

Samen met de Vlaamse Milieu Maatschappij en ECN adviseert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de Europese Commissie over nieuwe meettechnieken voor luchtkwaliteit. Het consortium inventariseert innovatieve, flexibele meetmethoden voor fijn stof, ozon en stikstofdioxide. Ook test het consortium de meetmethoden uit in het kader van het Europese Life-project ‘VAQUUMS’.

Dit project bepaalt mede hoe de milieumeetnetten van de toekomst eruit zien. Er kunnen bijvoorbeeld nieuwe meettechnieken uit voort komen voor de monitoring van luchtkwaliteit én toetsing aan de Europese richtlijnen. Dat laatste is nog ver weg. 

De samenwerkingspartners maken eerst een zo compleet mogelijke inventarisatie van meetsystemen en projecten die nu lopen in Europa. Vervolgens selecteren zij systemen die onder anderen door het RIVM getest zullen worden in het laboratorium én in het veld. Over de kwaliteit van dergelijke systemen en de bruikbaarheid in monitoring netwerken vellen we vervolgens een gezamenlijk oordeel. 

Er komt een website waar alle informatie over het literatuuronderzoek en de meetdata te vinden is. Speciale aandacht gaat uit naar de betekenis van fijnmazige metingen in de stad en hoe dit het lokale beleid kan versterken. We bekijken ook of deze meettechnieken toepasbaar zijn voor citizen science (burgerinitiatieven) rond het meten van luchtkwaliteit. Zo kan iedereen meten en weten of de lucht in zijn woonomgeving gezond is. 

Het project VAQUUMS (Various Assessments of air QUality Methods and their policy Support) is op 1 mei van start gegaan en duurt tot midden 2020.
Voor meer informatie: Ernie Weijers, e-mail Ernie.Weijers@rivm.nl of bel naar 0615524291.