Deelnemers aan Citizen Science -projecten willen graag hun eigen omgeving verbeteren, maar ook écht betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit. Zij onderzochten waarom mensen meedoen met citizen science projecten op het gebied van luchtkwaliteit. Ook lezers van onze nieuwbrief hebben aan dit onderzoek meegedaan.  We delen hier alvast het concept rapport.   

Doel en opzet van het onderzoek  

In de zomer van 2021 heeft de Radboud Universiteit gevraagd aan mensen waarom ze meedoen met citizen science-projecten op het gebied van luchtkwaliteit, hoe zo’n project eruit moet zien, en wat ze verwachten van de impact die zo’n project heeft.  Maar ook welke kansen en barrières deze onderzoeken in de toekomst kunnen hebben.  

 Zo’n 60 mensen verspreid over 20 meetprojecten hebben daarvoor een vragenlijst ingevuld, waaronder ook veel Samen Meten nieuwsbrieflezers. Daarnaast zijn er ook onder andere  medewerkers van overheden zoals gemeentes, provincies en het rijk en kennisorganisaties zoals het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in Nederland geïnterviewd. 

Resultaten  

Een belangrijke motivatie om mee te doen is het streven naar een gezondere luchtkwaliteit in de eigen leefomgeving. Ook willen de deelnemers meer weten en leren over luchtkwaliteit of geluid. En ze willen weten hoe je samen kan meten. De meerderheid van de respondenten doet graag actief mee aan citizen science-projecten. Niet alleen door het aanleveren van data, maar ook door suggesties te doen voor onderzoeksvragen en door de data te leren interpreteren. De leiding laten ze graag aan (overheid/kennis-) organisaties maar  samenwerking wordt als zeer belangrijk ervaren. 

Volgens deze deelnemers is een project onder andere geslaagd als het impact heeft op beleid en de politieke agenda, of als het project leidt tot betrouwbare data en meer inzicht en bewustwording over gedrag en milieueffecten.  Organisaties die geïnterviewd zijn, vinden het vooral belangrijk met burgers in gesprek te kunnen zijn. 

Over het rapport en het onderzoek  

Het (concept)rapport is gemaakt in het kader van het Smart Emission 2- project door Willem Posthumus, Féline Blom, onder begeleiding van Linda Carton. De auteurs zijn op dit moment bezig feedback op te halen bij de respondenten. Het definitieve rapport komt als Open Access PDF op de deze pagina van de Radboud Universiteit. Daar vind je ook meer informatie over hoe het rapport tot stand is gekomen.  

De onderzoekers willen langs deze weg iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit onderzoek, vooral de mensen die anoniem de enquête hebben ingevuld.