Schone lucht

Door de coronacrisis is er minder verkeer op de wegen en  zijn er minder industriële activiteiten  in Nederland en andere landen in Europa. Dit zorgt voor minder uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Hierdoor verwacht het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)  de komende tijd een tijdelijke verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland. Het is nu echter nog te kort dag om effecten op concentraties op leefniveau te zien. Sterker nog: de laatste dagen liepen de concentraties van fijnstof in grote delen van Nederland juist op.

In een nieuwsitem van 27 maart 2020 op de RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) website schatten RIVM-milieuwetenschappers in dat de coronacrisis tijdelijk effect kan hebben op de luchtkwaliteit, stikstofdepositie en de uitstoot van broeikasgassen. Voor concentraties van luchtvervuilende stoffen kunnen de effecten - afhankelijk van hoeveel minder verkeer en industriële activiteit er de komende tijd is- in de orde van 10-20% zijn. De verwachte dalingen in concentraties op leefniveau zijn nog niet duidelijk te zien in de metingen in de buitenlucht zoals die door het RIVM en andere partijen steeds worden uitgevoerd. Het is daarvoor nodig om een langere periode in ogenschouw te nemen, zodat fluctuaties als gevolg van andere factoren zoals de weersomstandigheden of andere bronnen kunnen worden weggefilterd.

Oplopende concentraties van fijnstof

De afgelopen week lieten de metingen in grote delen van Nederland juist een toename in de concentratie van fijnstof zien. Op de meetstations op luchtmeetnet.nl namen de uurgemiddelde concentraties in de afgelopen week toe van circa 10 µg m‑3 naar circa 60-80 µg m‑3, zoals in de bovenste grafieken hieronder is te zien. Ook de burgermetingen op het Samen Meten dataportaal lieten deze trend goed zien (de onderste grafieken). De piek lijkt inmiddels voorbij. 

Hieruit blijkt dat een inschatting van het effect van verminderd verkeer en industriële activiteit op de luchtkwaliteit op korte termijn niet gemakkelijk te maken is, zeker niet voor fijnstof dat veel verschillende bronnen kent. 

4 tijdseries van fijnstofmetingen