Luchtfoto buitengebied Venray

Ruim een jaar lang gaan boeren en burgers in Venray zelf aan de slag met het meten van luchtverontreiniging en geurhinder. Ze krijgen daarbij hulp van de gemeente Venray, de provincie Limburg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). “Een bijzonder project dat helemaal past in de uitwerking van de visie Veehouderij van de gemeente, we gaan het namelijk samen doen”, oordeelt wethouder Martijn van der Putten.

Tijdens de meetperiode voeren de deelnemers metingen uit op en rondom veehouderijen, bij omwonenden en eventueel ook in de openbare ruimte. De resultaten worden vergeleken met meetresultaten van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM. Meetresultaten komen realtime beschikbaar op een dataportaal.

Omwonenden van veehouderijen ervaren geurhinder en maken zich zorgen om hun gezondheid. Zij willen meer inzicht in concentraties van luchtverontreinigende stoffen. Boeren willen meer inzicht in hun staluitstoot en de mate waarin dit bijdraagt aan concentraties in de leefomgeving. Dit helpt hen om de dagelijkse bedrijfsvoering bij te kunnen sturen en uitstoot terug te brengen. Vandaar dat in het Venrayse project ook de LLTB en de werkgroep Gezond Leefmilieu Venray (GLV)  zijn betrokken.

Dat boeren, omwonenden en de overheid samen bepalen hoe ze gaan meten en die strategie ook samen uitvoeren, is bijzonder in Nederland.  De deelnemers delen resultaten met elkaar en trekken gezamenlijk conclusies die vertaald kunnen worden in gemeentelijk beleid en handelingsopties voor bijvoorbeeld het management van stallen. Tegelijkertijd onderzoekt het RIVM het effect van deze samenwerking op de relatie tussen boeren, omwonenden en de gemeente.

Het project dat in maart 2019 start, heeft de naam ‘Boeren en buren’ gekregen. De eerste maanden werken de deelnemende partijen de opzet verder uit. Daarna gaat het daadwerkelijk meten beginnen. ‘Boeren en buren’ loopt tot eind 2020 en is onderdeel van het Strategisch Programma RIVM (SPR).