so2

Inleiding

Zwaveldioxide (SO2) komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Voorbeelden hier van zijn raffinaderijen,  elektriciteitscentrales, en industriële processen als ijzer- en staalproductie. Natuurlijke bronnen van SO2 zijn vulkanische gassen en aardgas. In onze lucht is 95% van de SO2 afkomstig menselijke activiteiten. SO2 is tevens één van de stoffen die bijdraagt aan smog.

Gezondheidseffecten

Hoge SO2-concentraties verergeren de klachten van mensen met ademhalingsmoeilijkheden, astma en chronische longziekten. De jaargemiddelde concentraties SO2 zijn op dit moment echter zo laag dat het vrijwel uitgesloten is dat er ernstige smog zal optreden.

Typische concentraties

De jaargemiddelde hoeveelheid SO2 in de lucht bedraagt 0,5-1,5 µg/m in landelijk gebied. In steden is de concentratie 1-2 µg/m3 hoger door de bijdrage van wegverkeer. In industriële gebieden als het Rijnmondgebied en het Amsterdamse havengebied komen  jaargemiddelde concentraties van 5 tot 10 µg/m3 voor.

Wettelijke grenswaarden

De daggemiddelde grenswaarde voor SO2 is 125 µg/m3. De maximale uurgemiddelde waarde is 350 µg/m3.

Meten van SO2

Binnen het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit wordt SO2 gemeten met een methode waarbij het verschil in verzonden en ontvangen licht een maat is voor de concentratie (luminiscentie).

Eisen aan het meten van SO2

Niet van toepassing.