Rond Schiphol zijn we bezig met het samen meten van vliegtuiggeluid. Er zijn 28 deelnemers op 7 plekken rond Schiphol. Naast metingen met geluidmeters hebben de deelnemers ook gegevens ingevuld over de hinder die ze ervaren in een belevings-app.

Geluidmeter PAMV

Geluidmeter bij een van de deelnemers aan de daklijst 

Het onderzoek  

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoekt in dit project samen met burgers vliegtuiggeluid en de beleving hiervan. We doen dit in het kader van de Programmatische Aanpak Meten Vliegverkeer (PAMV). Er zijn twee groepen, die zowel geluid meten als de beleving registreren. De eerste groep richt zich op de impact van frequentie van vliegverkeer en de periodes tussen vliegtuigpassages (Respite). De tweede groep richt zich op de beleving van het vliegtuiggeluid door geluidgevoelige burgers. Als je geluidgevoelig bent, heb je meer en eerder last van vliegtuiggeluid. In onderzoeken naar vliegtuiggeluid is dit vaak een derde van de deelnemers. Geluidgevoeligheid komt dus best vaak voor.

Oproep succesvol 

De belangstelling om mee te doen aan dit project was groot. Uit 147 aanmeldingen zijn de 28 deelnemers geselecteerd, die uit 7 verschillende gebieden rond Schiphol komen, sommige heel dichtbij, andere gebieden juist wat verder af.  

Eerste meetresultaten 

Sinds begin 2022 zijn we aan het meten. De meetresultaten zijn zichtbaar op de sites van Sensor.Community en Samen Meten.  Op de afbeelding hieronder zie je de eerste resultaten van twee meters uit Aalsmeer. Deze twee meetpunten liggen heel dicht bij elkaar. Eén komt uit de Respite-groep en de ander uit de groep met geluidgevoeligen. De grote pieken zijn duidelijk vliegtuigen. Bij de wat lagere pieken gaat het zeer waarschijnlijk om wegverkeer.  

 

grafiek geluidmetingen in Assen

 

Beleving 

De metingen van de geluidmeters gaan we proberen te koppelen aan specifieke vliegtuigpassages.  Ook gaan we meetgegevens koppelen met informatie over de beleving. Daarvoor hebben we de Belevingsapp gebruikt. De vragen in de belevingsapp waren voor een belangrijk deel door de deelnemers zelf ingebracht. Daarnaast is er ook aansluiting bij erkende standaarden gezocht, zodat het onderzoek makkelijker kan worden vergeleken met andere onderzoeken. De meeste deelnemers hebben langer dan de afgesproken 3 weken de belevingsapp ingevuld. Zo’n hoge deelname aan een belevingsonderzoek is helemaal niet vanzelfsprekend! Dat heeft heel veel zeer waardevolle gegevens opgeleverd. Op dit moment zijn we bezig deze gegevens te koppelen aan de geluidsmetingen en aan de vluchtgegevens in deze periode. Een ingewikkelde puzzel. We hopen dat hieruit informatie komt over welke factoren het meest de hinder bepalen van vliegtuiggeluid.