In Nijmegen loopt het Smart Emission project. Dit project draait om het in kaart brengen van luchtkwaliteit in Nijmegen op een fijnmazig schaalniveau, door inwoners met zogenoemde burgersensornetwerken. De pilotstudie richt zich op het Keizer Karelplein en de directe omgeving in het centrum van Nijmegen.

In samenwerking met bewoners en mensen die dagelijks werken in de ruimte rond het verkeersplein  wordt de lokale variatie in luchtkwaliteit in kaart gebracht met behulp van goedkope sensoren. De sensoren meten niet alleen luchtkwaliteit maar ook geluid. Het doel is om te beoordelen of deze sensordata inzicht opleveren op lokaal en stadsniveau, als aanvulling op de beschikbare professionele data van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). In het project wordt gekeken naar welke infrastructuur er nodig is om deze data uit het burgersensornetwerkte verwerken en hoe deze data gevisualiseerd kan worden ten behoeve van dialoog tussen onderzoekers en de lokale bewoners.

Ten slotte zijn de planologen van de Radboud Universiteit benieuwd hoe de samenwerking tussen burgers en gemeenteoverheid zich kan aanpassen aan deze nieuwe vormen van Open Data, democratisering van kennis, actieve burgers en resulterende vormen van ‘bottom-up planning’ processen.

Dit project illustreert hoe verschillende partijen in een stad, zoals lokale overheid, MKB Midden- en kleinbedrijf (Midden- en kleinbedrijf), en kennisinstituten, elkaar vinden in het kader van een Citizen Science project. De belangen van deze partijen overlappen in voldoende mate om tot een vruchtbare samenwerking te leiden. Voor het MKB vormt het Citizen Science project een mooie testcase om nieuwe technologie uit te proberen en onder de aandacht te brengen. De gemeente heeft economische belangen bij het stimuleren van MKB, krijgt inzicht in de luchtkwaliteitsproblemen in de stad, en ontwikkelt een nieuwe manier om met burgers in dialoog te gaan. De kennisinstituten zijn geïnteresseerd in de data en in de interactie met de burger.  Daarnaast is het voor alle partijen interessant dat wanneer de aanpak succesvol is, het project wellicht geëxporteerd kan worden naar andere steden.

Bron afbeelding: Smart Emission