Dit rapport betreft de eerste jaarrapportage van het ILM2.0 (Regionaal meetnet ZO-Brabant) voor het jaar 2021. In deze eerste rapportage wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de meetlocaties zelf en de gebruikte meetapparatuur. Daarnaast worden de eerste analyses van de regionale luchtkwaliteit beschreven aan de hand van de metingen.

Dit rapport geeft de visie van TNO weer, zoals door de auteurs beschreven. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en UU Universiteit Utrecht (Universiteit Utrecht)-IRAS waren als kennispartner bij het onderzoek betrokken en hebben vooraf geadviseerd over de opzet en uitvoering van het ILM2-meetnet. Als tegenlezers hebben het RIVM en UU-IRAS feedback gegeven op de conceptversie van het eindrapport. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van de rapportage ligt bij TNO.

Zie ook de Infographic.