Het Samen Meten dataportaal is een ontwikkeling van het rijk (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en ministerie IenW) om de ontsluiting van sensordata te faciliteren en deze informatie beschikbaar te maken voor verdere toepassingen, ook in beleid en rijksprojecten. Transparante inschatting van de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de gegevens is erg belangrijk. 

Hiervoor is het, onder andere, nodig om te kunnen beoordelen in hoeverre het ruwe meetsignaal van de sensor daadwerkelijk informatie toevoegt. We willen namelijk situaties voorkomen waarin de gerapporteerde waarde via een algoritme alleen of grotendeels gebaseerd is op andere data dan het sensorsignaal.  Ook willen we kunnen beoordelen wat eventuele bewerking voor de kwaliteit van de data betekent. Kalibratie van ruwe gegevens met behulp van andere data kan een noodzakelijke stap zijn in het verkrijgen van bruikbare resultaten van sensoren. De mate waarin dit aan de orde is en de beperkingen die eventuele verwerkings-/kalibratie-methoden met zich meebrengen moeten echter voor alle (potentiële) gebruikers duidelijk en herleidbaar zijn. 

Dat geldt zowel voor de situatie waarin een organisatie zelf al een vorm van kalibratie toepast voordat ze de data naar het Samen Meten Dataportaal doorstuurt, als de situatie waarin het RIVM een generieke kalibratie toepast op alle aangeleverde sensordata van een bepaald type. Het is mede daarom ook noodzakelijk dat het type sensor bekend is (het is de bedoeling dat het type binnenkort als metadata op het Samen Meten Dataportaal getoond wordt). Ook moeten we weten welke aanpassingen/toevoegingen aan de hardware zijn gedaan. Het kan namelijk zo zijn dat door de aanpassingen het  generieke kalibratiealgoritme niet meer toepasbaar is. Denk aan aanpassingen aan de ventilator of het verwarmen/drogen van de behuizing om de invloed van  vocht tegen te gaan. 

Data waarvoor we geen transparante inschatting kunnen maken van de kwaliteit en vergelijkbaarheid, kunnen niet op gelijke voet met andere data op samenmeten.rivm.nl worden gepubliceerd. Bij vragen van anderen (politiek/publiek) over resultaten op het Samen Meten dataportaal moet het RIVM, als eigenaar/beheerder van het Samen Meten dataportaal platform, immers correct, volledig en transparant kunnen antwoorden.

Het RIVM is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aan het dataportaal gekoppelde gegevens afkomstig van derden. Claims ten aanzien van de kwaliteit van sensoren en sensorunits moeten in de openbare literatuur zijn onderbouwd.

Welke informatie is nodig?

 • Fabrikant en type sensor
 • Specificaties van de sensor (liefst met link naar website fabrikant)
 • Eventuele eigen aanpassingen aan de hardware
  • Welke aanpassingen?
  • Welke consequenties hebben die voor de data en het eventueel door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) toe te passen generieke kalibratiealgoritme?
 • Bewerking van het ruwe sensorsignaal
  • Hoe wordt het ruwe signaal omgezet naar een bewerkte waarde (concentratie)?
  • Maakt de bewerking gebruik van eenmalige kalibratie of wordt dit gedurende het jaar bijgehouden en eventueel bijgesteld? Hoe en op welke tijdschaal?
  • Welke andere informatie en/of parameters worden in het algoritme gebruikt en hoe wordt de data daarvoor verkregen?
  • Toon aan dat het ruwe sensorsignaal daadwerkelijk informatie toevoegt aan de gerapporteerde waarde. We willen situaties voorkomen waarin de gerapporteerde waarde via een algoritme alleen of grotendeels gebaseerd is op andere data dan het sensorsignaal.
  • Hoe is de sensor(unit) te classificeren volgens het schema in Schneider et al., 2019?
 • Specifiek voor NO2-sensoren: hoe wordt omgegaan met de kruisgevoeligheid voor ozon?

Als de metingen worden gedaan op particuliere terreinen zoals bij mensen thuis, is het nodig dat deelnemers geinformeerd zijn en toestemming hebben geven voor het verwerken van hun locatiegegevens. We vragen om dat aan te tonen. 

Wat doet RIVM met de informatie?

De organisatie die de informatie aanlevert geeft daarbij aan of het document met informatie als download op de website samenmeten.nl mag worden geplaatst. Het zal dan geplaatst worden op een pagina over het bewuste project (de organisatie levert voor die pagina ook algemene informatie over het project aan).

Als de organisatie dat niet wenst, slaan we de informatie op binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) om uit te kunnen putten bij het beantwoorden van vragen hierover. De informatie zal niet “vertrouwelijk” zijn in de zin dat deze bij gerichte vragen met anderen zal worden gedeeld. NB: Het type sensor is informatie die we open moeten kunnen delen. Het is de bedoeling dat dat binnenkort als metadata op het dataportaal wordt gepubliceerd.